Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok
29.04.2024
Wyniki finansowe Grupy Azoty za IV kwartał i 2023 rok

W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 1 366 mln zł, przy marży EBITDA minus 10,1%. Strata netto wyniosła 3,29 mld zł. W 2023 roku Grupa Azoty w znacząco wyższym zakresie niż w roku 2022 musiała korzystać z finansowania zewnętrznego tj. kredytów i faktoringu, zwiększając zadłużenie z tego tytułu o 2,8 mld zł z poziomu 7,1 mld zł na koniec 2022 roku do kwoty 9,9 mld zł według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

Wyniki Grupy Azoty w 2023 roku były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie Spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych. Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach Spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu.

Rekordowy poziom strat za 2023 rok, jak również wzrost poziomu długu netto jednoznacznie wskazują w jak trudnej sytuacji obecny zarząd Grupy Azoty przejął odpowiedzialność za spółkę. Miniony rok to okres wielu wyzwań rynkowych dla branży chemicznej, do których w naszej ocenie Grupa Azoty nie została przygotowana na przestrzeni ostatnich kilku lat.  Przed nami najpilniejsze zadanie, jakim jest finalizacja prac nad programem naprawczym i wdrożenie go w ramach całej Grupy Kapitałowej. Liczymy na to, że na przestrzeni najbliższych tygodni będziemy mogli rozpocząć ten proces, po uzyskaniu akceptacji instytucji finansowych - mówi Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Adam Leszkiewicz. Kolejne priorytety to m.in. aktualizacja strategii i określenie realnej koncepcji działań dekarbonizacyjnych. Minimalny poziom zaawansowania prac nad projektami w ramach ‘Zielonych Azotów’ w latach 2021-2023 powoduje, że musimy jak najszybciej opracować rozwiązania, które pozwolą Grupie Azoty efektywnie konkurować z producentami, którzy już teraz prowadzą ambitne działania w kierunku zazieleniania produkcji. Istotnym zadaniem będzie również pełny komercyjny start Polimerów Police – inwestycji, która mocno nadwyrężyła możliwości finansowe Grupy. Równolegle prowadzimy intensywne działania w kierunku optymalizacji produkcji i sprzedaży we wszystkich segmentach. Przygotowujemy także pakiet projektów rozwojowych. Wierzymy, że potencjał Grupy Azoty, pakiet działań naprawczych oraz współpraca z naszymi partnerami na rynku i wokół, przyniesie pozytywne efekty i przywróci Grupie stabilność i rozwój – podkreśla Prezes Grupy Azoty.

Łączny wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, dokonanych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za IV kwartał 2023 roku o kwotę 1 562 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty Polityką Rachunkowości odpisy w wysokości 1 425 mln zł są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta, a pozostała kwota w wysokości 137 mln zł obniża wynik EBIT i EBITDA Grupy Azoty.

W raportowanym okresie ceny gazu i większości kluczowych surowców, szczególnie w relacji do dynamicznych wahań z 2022 roku, uległy stabilizacji, co wymuszało spadek cen produktów Grupy Azoty. Wpływ na wyniki finansowe miały także niekorzystne globalne warunki makroekonomiczne, w tym brak znaczącego ożywienia w wielu sektorach europejskich i globalnych gospodarek oraz inflacja, szczególnie wysoka na początku 2023 roku. Popyt na głównych rynkach był niewystarczający do zapewnienia rentownego poziomu produkcji, choć ulegał sukcesywnej poprawie w trakcie 2023 roku. Jednocześnie Grupa Azoty nie podejmowała efektywnych działań w zakresie optymalizacji produkcji.

W IV kwartale 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 3 083 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 10 mln zł, przy marży EBITDA minus 0,3%. Strata netto za IV kwartał ubiegłego roku to 1,449 mld zł. Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2023 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta raportem bieżącym z 5 kwietnia 2024 roku.

Segment Agro

W Segmencie Agro w IV kwartale 2023 roku głównymi determinantami wyników była stabilizacja cen gazu ziemnego, węgla i większości pozostałych surowców oraz wzrost cen energii elektrycznej, utrzymujący się trend spadkowy cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt na nawozy azotowe r/r, chociaż słabnący w kolejnych miesiącach IV kwartału 2023 roku.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie notowały słabnącą amplitudę zmian w kierunku relatywnej stabilności. Notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 28 do 55 EUR/MWh ze średnią w całym kwartale wynoszącą 41 EUR, tj. o 57% niższą niż w IV kwartale 2022 roku.

Siła nabywcza branży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych oraz wyczekiwanie na dalszą obniżkę cen nawozów. Ponadto europejscy producenci pozostawali pod presją niskich cen nawozów importowanych spoza UE. W IV kwartale 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, popyt na nawozy azotowe i wieloskładnikowe wzrósł. Skutkowało to tym, że łączny wolumen produkcji nawozów Grupy Azoty był w IV kwartale 2023 roku wyższy o 16%, przy 13% wzroście wolumenu sprzedaży.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro uległa poprawie względem IV kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie plus 5,5%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w IV kwartale 2023 roku obserwowano niski popyt, na co wpływ miała niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie, w tym brak oczekiwanego ożywienia gospodarczego w Chinach. Stany magazynowe odbiorców w segmencie były wysokie, a istotnym źródłem zaopatrzenia były konkurencyjne cenowo produkty importowane z kierunków azjatyckich. Sprzedaż produktów w ujęciu wolumenowym była dla większości produktów istotnie niższa w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego, natomiast wzrosty wolumenów odnotowano w przypadku sprzedaży bieli tytanowej, melaminy, mocznika na cele techniczne i plastyfikatorów. Słaby popyt na produkty segmentu oraz ich nadpodaż na rynku wpłynęły na spadek średnich cen wszystkich wyrobów Grupy Azoty w tym segmencie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a największe spadki cen dotyczyły mocznika na cele techniczne (-66% r/r), melaminy (-65% r/r) i NOXy (-60% r/r).

Z uwagi na problemy techniczne spółka zależna Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., w listopadzie 2023 roku całkowicie zatrzymała produkcję melaminy, która już wcześniej ze względu na sytuację rynkową była ograniczona.

Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie plus 2,7%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2023 roku odnotowano spadek cen surowca (fenol) i produktów w relacji do IV kwartału roku poprzedniego. Kluczowe sektory konsumujące PA6 działały przy znacznie obniżonych stawkach ze względu na słaby popyt ze strony odbiorców końcowych i niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Zanotowano poprawę wskaźników w sektorze motoryzacyjnym, jednak ich poziomy były wciąż niższe niż przed pandemią. Zapotrzebowanie w pozostałych branżach aplikacji PA6, w tym opakowaniowej, włókienniczej czy towarów konsumpcyjnych, postrzegane było jako stabilne, ale na niskim poziomie.

Ze względu na trudną sytuację popytowo-podażową w marcu 2023 roku wstrzymana została produkcja kaprolaktamu w spółce zależnej Emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., i do końca roku nie została ona wznowiona.

W IV kwartale 2023 roku na działalności Segmentu Tworzywa odnotowano marżę EBITDA w wysokości minus 79,8%, determinowaną przede wszystkim wpływem wysokich kosztów rozruchu instalacji poniesionych przez spółkę zależną Emitenta, Grupa Azoty Polyolefins S.A.

Wyszukiwarka